Chwałowice - dziś

Sołtys: Michał Wolski


GUS 2021:
Liczba mieszkańców: 945
Powierzchnia wsi: 845 ha


Współrzędne:
51°02'35''N 17°22'49''E


Chwałowice - rys historyczny

Niemieckie źródła historyczne podają rok 1680 jako datę założenia osady na terenach obecnych Chwałowic. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1734 roku i określają Chwałowice (Quallwitz) jako własność Jana Ferdynanda von Saurma osiadłego w Laskowicach. Jednak znaleziska z licznych stanowisk archeologicznych umiejscowionych na terenie całej gminy, w tym w pobliżu Chwałowic, świadczą o wcześniejszym osadnictwie tych terenów. Najwięcej stanowisk związanych jest z okresem późnego średniowiecza (ok. 1250-1500 roku n.e.).

W 1734 roku nasza miejscowość liczyła 34 domy. W drugiej połowie XIX wieku wieś liczyła już 68 domów i 451 mieszkańców (prawie tyle ile obecnie).

Prawidłowa nazwa naszej wsi powinna zapewne brzmieć Źródłowice czyli wieś położona na źródłach. Jak głosi legenda miały być tu podobno źródła zdrojowe. W roku 1881 przebywający w naszych okolicach Alfons Parczewski zanotował, że miejscowa ludność pomimo postępującej germanizacji nazywa swoją wioskę właśnie Źródłowice (Germanizacja powiatu oławskiego, Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny ''Wisła'', t. IV, Warszawa 1890). Po drugiej wojnie światowej, opierając się na brzemieniu, dość nieprecyzyjnie zastąpiono niemiecką nazwę Quallwitz polskim Chwałowice.

Aktualnie wieś pod względem administracyjnym obejmuje przysiółek Łaźno (Łaziszki), przyłączony do niej przed II wojną światową. Wcześniej na tym terenie istniał oddzielny folwark: Teichvorwerk. Chwałowice obejmują od tamtego czasu również dawne osobne sioło Kleine Dupine (inna nazwa Kleine Eichau).

Dane GUS dot. Chwałowic wykazują bardzo dynamiczny wzrost ilości mieszkańców w ostatnich latach: 1998r. - 225, 2002 r. - 274, 2009r. - 370, 2011r. - 473, 2016r. - 548, 2021r. - 945.Chwałowice - przyszłość

W 2017 roku, w wyniku prac powołanego w tym celu zespołu mieszkańców, powstała ''Sołecka strategia rozwoju wsi Chwałowice''.
W dokumencie m.in. opisuje się wizję naszej miejscowości na lata 2018-2027:

''Chwałowice to zielona, cicha i bezpieczna wieś położona wśród lasów, na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Miejscowość posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną i techniczną, w tym ogólnie dostępną, różnorodną bazę rekreacyjno-kulturalną.

Mieszkańcy wsi to otwarta i aktywna społeczność, która dba o zrównoważony rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania walorów środowiska naturalnego. Społeczność ta tworzy nową jakość życia oraz nowe lokalne tradycje poprzez aktywizację wszystkich mieszkańców do współdziałania dla wspólnego dobra, a także wspierania osób potrzebujących''.