STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC
( tekst jednolity)

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II - CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
Rozdział III - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Rozdział IV - ORGANY STOWARZYSZENIA
Rozdział V - MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
Rozdział VI - PRZEPISY KOŃCOWE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Chwałowicach.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

początek strony

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia, integracji i rozwoju społeczności Chwałowic, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
  2) działalności charytatywnej;
  3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4) ochrony i promocji zdrowia;
  5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  11) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;   15) ratownictwa i ochrony ludności;
  16) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  18) promocji i organizacji wolontariatu;
  19) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
  20) budowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych zasobów i źródeł energii oraz praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
  21) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych źródeł pomocowych;

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
  2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
  3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji i wymiany międzynarodowej;
  4) współpracę z organami samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
  5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
  6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
  7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
  8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
  9) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

początek strony

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
  a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
  b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
  b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
  a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
  d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
  a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
  d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
  d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz poprawy warunków życia, integracji i rozwoju społeczności Chwałowic, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
2. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy:
  a/ pełne i terminowe wywiązywanie się z zobowiązań w zakresie deklarowanej w swoim oświadczeniu pomocy na rzecz Stowarzyszenia;
  b/ aktywne wspieranie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3. Do obowiązków członka honorowego Stowarzyszenia należy :
  a/ aktywne propagowanie celów Stowarzyszenia na forum publicznym;
  b/ aktywne wspieranie w różnych, uzgodnionych z organami Stowarzyszenia formach, przedsięwzięć Stowarzyszenia , w tym szczególnie ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

początek strony

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  b) Zarząd Stowarzyszenia,
  c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie tajne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b) pisemnej rezygnacji,
  c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia w formie elektronicznej członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 2 tygodnie przed jego terminem. Za skuteczne powiadomienie uznaje się elektroniczne potwierdzenie dostarczenia pisma na adres elektronicznej skrzynki podanej do kontaktów przez członka Stowarzyszenia.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
  a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
  e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
  g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
  m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków : Prezesa , 2 -ch Wiceprezesów oraz do 2-ch Członków;
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
  a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
  d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
  g) uchwalanie regulaminu Biura.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
  b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
  a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

początek strony

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  a) składek członkowskich,
  b) dotacji,
  c) środków otrzymanych od sponsorów,
  d) darowizn,
  e) zapisów i spadków,
  f) dochodów z własnej działalności,
  g) dochodów z majątku.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z terminami płatności podatków lokalnych przez osoby fizyczne tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości powyżej 10.000,-zł;,
  d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 29

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Jelcz-Laskowice.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic w dniu 1 grudnia 2008 r. w Chwałowicach.

początek strony